Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 21-30) Εκτύπωση E-mail
  

21. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται:

    - ? ?ρχ? τ? __________ το? παντ?ς ?στι (? ?μισυς, ? ?μίσεια, τ? ?μισυ).

    - Π?ρέχω τράπεζαν __________ ?δεσμάτων __________ (?, ? πλήρης, τ? πλ?ρες - ?, ? πολυτελής, τ? πολυτελές).

    - ? ?λιος ?π? __________ ?ρματος τ?ν ο?ραν?ν διελαύνει (? ταχύς, ? ταχε?α, τ? ταχύ).

    - Πολλάκις τ? ?φέλιμον ?ναντίον ?στ? τ? __________ (? ?δ?ς, ? ?δε?α, τ? ?δύ).

    - Ο? ?θηνα?οι μετε?χον τ?ν __________ ?ορτ?ν (?, ? συνήθης, τ? σύνηθες).

    - Ο? στρατηγο? ?σονται __________ τ? δήμ? (?, ? ?πιεικής, τ? ?πιεικές).

    - Βάδιζε τ?ν __________ ?δόν (? ε?θύς, ? ε?θε?α, τ? ε?θύ).

    - ? ?ρχων ?βοήθησε το?ς __________ πολίταις (?, ? ?νδεής, τ? ?νδεές).

    - ? πα?ς ?ν __________ πατρός (?, ? ?πιφανής, τ? ?πιφανές).

    - ? χώρα ο?κ ?χει __________ κα? __________ ποταμούς (? ε?ρύς, ? ε?ρε?α, τ? ε?ρύ - ? βαθύς, ? βαθε?α, τ? βαθύ).

    - ? φιλόσοφος ?νόμασεν α?το?ς __________  (?, ? ε?δαίμων, τ? ε?δαιμον).

    - Ο? ?γρο? γέμουσιν __________ ?νθέων (?, ? ε?ώδης, τ? ε??δες).

    - Νο?ς __________ ?ν σώματι __________ (?, ? ?γιής, τ? ?γιές).

    - Ο? στρατι?ται __________ χιτ?νας ?νεδύοντο (? μέλας, ? μέλαινα, τ? μέλαν).

    - Γλ?σσα λανθάνουσα τ? __________ λέγει (?, ? ?ληθής, τ? ?ληθές).

    - __________ θυσί? πράξομεν τα?τα (? π?ς, ? π?σα, τ? π?ν).

    - Ο? Σπαρτιάται ?τρέφοντο __________ ζωμ? (? μέλας, ? μέλαινα, τ? μέλαν).

 


22. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:

    (?ξύς) __________ βούλησις            (?ρραγής) __________ ?νότητος

    (?μισυς) __________ ε?σφορ?ς      (γλυκύς) __________ ?πνου

    (δίκαιος) __________ πράξεων      (?σθενής) __________ σ?μα

    (?μφανής) __________ ?ργοις       (?μελής) __________ τέκνα

    (βραχύς) __________ λόγους        (τριήρης) __________ πλοίοις

 


23. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:

     - Ο? διδάσκαλοι τέρπονται το?ς ?πιμελέσι μαθητα?ς.

    ??????????????????????????????????? .

    - Ο? Κύκλωπες ?σαν παμμεγέθεις.


    ??????????????????????????????????? .

    - Ο? πιστεύω τ? ψευδε? βεβαιώσει.

    ??????????????????????????????????? .


    - ? σώφρων ?γεμ?ν ?ρχει τ?ν νοημόνων ?νδρ?ν.

    ??????????????????????????????????? .


    - Ο?τοι ?κούουσι τ?ν θρασει?ν γυναικ?ν.

    ??????????????????????????????????? .


    - ? στρατιώτης ?πορεύετο ?χων τ?ν βαρε?αν ?σπίδα.

    ??????????????????????????????????? .


    - ? σ?φρον ?νερ, δε?ξόν μοι τ? ?ρθόν.

    ??????????????????????????????????? .

 


23. Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:

    - Σωκράτης χρ?ται τ? __________ (τ? παράδειγμα).

    - Σ? ε? __________ κα? ?με?ς ο? τιμ?μεν το?ς __________ (? κόλαξ).

    - Ο?τοι ?πιπτον ε?ς τ?ς __________ (? φλόξ).

    - Ο? __________ ?μάνθανον τ? __________ (? πα?ς, τ? μάθημα).

    - Ο? Α?γύπτιοι ε?σέπλευσαν σ?ν το?ς ποδήρεσιν __________ (? ?σπίς).

    - ?ντα?θά ε?σι __________ καρποφόροι (? φο?νιξ).

    - Προσεκαλέσαντο τ?ν __________ πρ?ς ?ρχοντα (? γυνή).

    - ? λέων το?ς __________ δάκνει (? ?δούς).

    - Ο? __________ μάχονται το?ς __________ (? δράκων, ? λέων).

    - ? τ?ς ?ορτ?ς φαιδρότης τ? __________ διαλύεται (? ?ρις).

    - ? ?ρα τ? __________ τ?ν ?λλων θε?ν διαφέρει (? σεμνότης).

    - ? ?ρπακτικέ, __________ διατ? κατατρώγεις τ? ?παρ το? Προμηθέως (? γύψ);

    - ?ν τ? Ξέρξου στρατι? Πέρσαι κα? __________ κα? __________ ε?σιν (? ?ραψ -? Α?θίοψ).

    - ?ν τα?ς __________ α?μα ?έει (? φλέψ).

   - Περ? τ? στέρνα ο? στρατι?ται το?ς __________ ?χουσιν (? θώραξ).

    - ? ?ετ?ς ?σχυρο?ς __________ ?χει (? ?νυξ).

    - ? διδάσκαλος χρ?ται τ? __________ ?να __________ γράφει (? πίναξ - τ? γράμμα).

    - Θαυμάζω σε δι? τ?ν __________ το? χαρακτ?ρος (? πραότης).

    - Τούτου το? __________ ? μήτηρ Ε?κλεια λέγεται (? πα?ς).

    - ?με?ς πολλ?ς __________ δι? τ?ν σωτηρίαν ?χομεν (? ?λπίς).

    - ? κόραξ κα? ? γύψ __________ ε?σιν (? ?ρνις).

 


24. Να διαβάσεις προσεκτικά τις λέξεις και να διαγράψεις αυτές που είναι λάθος:

    τ?ν χάριτα ? τ?ν χάριν            τ?ν λαμπάδων ? τ?ν λαμπαδ?ν

    τ?ν ?λπίδα ? τ?ν ?λπίδαν              τα?ς θυρίδσι ? τα?ς θυρίσι

    ? γίγας - ? γίγαν                 το?ς θεράπουσι ? το?ς θεράποσι

    ? ?μάς - ? ?μάν                   το?ς γέροντσι ? το?ς γέρουσι

    ? λέον - ? λέων                   α? πατρίδαι ? α? πατρίδες

 


25. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:

    - ?ν τα?ς φάραγξι γ?πες κα? ?έρακες διαμένουσιν.

    ??????????????????????????????????? .


    - ? πα?ς θαυμάζει τ?ν το? στρατιώτου ?σπίδα κα? τ?ν θώρακα.

    ??????????????????????????????????? .


    - Ο?τός ?στι φύλαξ τ?ς πατρίδος.

    ??????????????????????????????????? .


    - ? γυν? ?νδύεται τ?ν ?σθ?τα.

    ??????????????????????????????????? .


    - Α?ται α? γυνα?κες ?λληνίδες ε?σίν.

    ??????????????????????????????????? .


    - ? γέρων γράφει ?π? το? τοίχου γίγαντα κα? λέοντα.

    ??????????????????????????????????? .

 

 

26. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που δίνονται:

φύλακας, Κρησίν, παίδων, ε?λωτες, γυνα?κα, χρημάτων, πα?δα

 

    - Περ? ψυχ?ς κα? __________ κα? __________ κα? ?λης τ?ς πόλεως μάχονται.

    - Λάθρα ?πιπεσόντες το?ς __________ το? φρουρίου ?κβάλλουσιν.

    - Γεωργο?σι το?ς μ?ν Λακεδαιμονίοις __________ το?ς δ? __________ ο? περίοικοι.

    - Χρ? περ? τ?ν τοιούτων πάντα ?νδρα κα? __________ κα? __________ ?ε? διανοε?σθαι.

 


27. Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με τα επίθετα, ώστε να συμφωνούν στην πτώση και τον αριθμό:

    ?γρίους                  γέρων

    δίκαιον                  ?λπ?ς

    ε?φόρου                λέων

    ?φθόνων              κτ?μα

    ?νθρωπίνην         φύλαξ

    πλουσίας               κ?μα

    διψαλέ?               πατρίς

  


28. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο:

    - Το? __________ τ?ν Περσ?ν ?ρια?ος ?γε?το (τ? στ?φος).

    - Το? __________ ? βίος μεστ?ς πόνων ?στίν (? ποιμήν).

    - ?ν τ? __________ τ?ς θαλάσσης παντο?οι ?ργανισμο? βιο?σιν (? πυθμήν).

    - Τ? πλο?α ε?ς τ?ν __________ ε?σέπλεον (? λιμήν).

    - Ο? ?ργε?οι προσέφερον πολλ? δ?ρα το?ς __________ (? γείτων).

    - ?ν τ? __________ τ? τ?ς ?θην?ς ?γαλμα ?ν (? Παρθενών).

    - ?χιλλε?ς ?μάχετο τ? __________ (? ?κτωρ).

    - Ο?τοι ο? γέροντες σώας τ?ς __________ ?χουσιν (? φρήν).

    - Το?ς ?πίστοις __________ μ? πιστεύετε (? ?ήτωρ).

    - ?με?ς ?ρ?μεν τ?ν __________ πίπτουσαν (? χιών).

    - Ο? θεο? ?μβροσί? κα? __________ τρέφονται (τ? νέκταρ).

 


29. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:

    Μακεδ?νος ? Μακεδόνος             το?ς πατέρσι ? το?ς πατράσι

    το?ς κλητήροις ? το?ς κλητήρσι        το? α??νος ? το? α?όνος

    το? Θεμιστοκλέους ? το? Θεμιστοκλ?    τ? ξίφι - τ? ξίφει

    τ?ν λιμέναν ? τ?ν λιμένα              ? ??τορ - ? ?ήτωρ

 


30. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις:

    - ?ν τ? λουτ?ρ__ ?πέθανεν ?γαμέμνων, ? τ?ν ?λλήν__ στρατηγός.

    - Περσεφόνη τ?ς Δήμητρ__ θυγάτηρ ?ν.

    - Πείθου τ? πατρ__ κα? τ? μητρ__.

    -Πιστεύω ε?ς ?να Θε?ν πατέρ__ παντοκράτορ__.

    - Ο? ?στέρ__ α?θουσιν ?ν το?ς α?θερ__.

    - ?ψατο τ?ς χειρ__ τ?ς κόρης κα? ?νέστη.

    -?με?ς ?σμ?ν ?λλην__ τ? γένος.

    - ?γ? τιμ? σε ? μ?τερ__.

    - Τ? ?νθη θάλλουσιν ?ν το?ς λειμ?__.

    - Ο? μαθητα? ?ναγιγνώσκουσι τα? το? Σωκράτ__ ?ργα.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 21-30)

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..