Αρχαία Ελληνικά (Συντακτικό, ασκήσεις 6-10) Εκτύπωση E-mail
  

6. Διάβασε με προσοχή τις φράσεις και το συντακτικό χαρακτηρισμό της υπογραμμισμένης λέξης. Αν δε συμφωνείς χαρακτήρισε και αιτιολόγησε το χαρακτηρισμό:

- Κλέαρχος ?πηρετε? τ? Κύρ?.

(υποκείμενο στο ρήμα ?πηρετε?)


- Ο? ?θηνα?οι ε?λοντο τα?ν ?λκιβιάδην στρατηγόν.

(αντικείμενο στο ρήμα ε?λοντο)


- ?γησίλαος ?φρόντιζε τ?ν α?χμαλώτων.

(αντικείμενο στο ρήμα ?φρόντιζε)


- Ο? στρατι?ται δι?λθον τ?ν χώραν ?πασαν.

(αντικείμενο στο ρήμα δι?λθον)


- Προμηθε?ς ?δωκε το?ς ?νθρώποις π?ρ.

(κατηγορούμενο στο ρήμα ?δωκε)


- Τίς ε? Κύριε;

(ρήμα μονόπτωτο)


- Σωκράτης τα?τα το?ς νέους ?δίδασκεν.

(ρήμα μονόπτωτο)


- Ο? ?πτά σοφο? ?σαν ?νδρες ?πιφανε?ς.

(αντικείμενο στο ρήμα ?σαν)

 


7. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμισθούν τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις, το υποκείμενό τους και το υποκείμενο του απαρεμφάτου:

 - Δίκαιόν ?στι σε βοηθε?ν τ? ?νδρί.

- ?δύνατόν ?στι σοι παραμένειν δι? νόσον.

- Λέγεται Κ?ρον τεθνηκέναι.

- ?δοξεν ?θηναίοις τειχίζειν τ?ν πόλιν.

- Προσήκει ?μ?ν, ?νδρες δικασταί, τιμωρε?ν ?γόρατον.

- ??διόν ?στιν ?μ?ν διαβαίνειν τ?ν ποταμόν.

- ?μολογε?ται τ?ν πόλιν ?μ?ν ?ρχαιοτάτην ε?ναι.

- Δυνατόν ?στίν ?μ?ν ποιε?ν τα?τα.

 


8. Να γίνει συντακτική ανάλυση των προτάσεων:

 - Δίκαιόν ?στιν το?ς ?λλησι μ? δουλεύειν το?ς βαρβάροις.

- Πρέπει το?ς ?νδράσιν ε?ναι θαρραλέους.

- Δε? ?μ?ν θαυμάζειν τ?ν ?μήρου ποίησιν.

- Σωκράτης ?λεγε τ?ν ?ρετ?ν ε?ναι διδακτήν.

- Χαλεπόν ?στιν ?μ?ν ε?κάζειν τ? μέλλοντα.

- ?δόκει α?το?ς ο?κ ?σφαλε?ς ε?ναι.

- ?νάγκη ?στίν ?μ?ν πείθεσθαι το?ς ?ρχουσιν.

- ?ναγκαίως ?χει το?ς πολίτας ?θροίσασθαι ε?ς τ?ν ?γοράν.

-Καιρός ?στι βουλεύσασθαι περ? τ?ν τ?ς πόλεως πραγμάτων.

- Το?ς νέοις ?γαθόν ?στι τ? σιγ?ν.

- Χρ? τ?ν Σωκράτην πιε?ν τ? κώνιον.

- Λέγεται τ?ν Φίλιππον τελευτ?σαι.

- Τεθρύληται ?τι ?λέξανδρος ?πέθανε.

- Ο? συμφέρει το?ς ?λλησι πολεμε?ν ?λλήλοις.

 


9. Να υπογραμμίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς και να προσδιορίσετε τη σημασία τους:

 - Ο?δεμίαν ?μέραν ?δακρυτ? διάγομεν.

- Βραδέως βουλεύου, ?πιτέλει δ? ταχέως τ? δόξαντα.

- Δημάδης ε?δοκίμησεν ε?π?ν ?τι δι? α?ματος ο? δι? μέλανος το?ς νόμους ? Δράκων ?γραψεν.

- ?ρμ?ς, γν?ναι βουλόμενος ?ν τίνι τιμ? παρ? ?νθρώποις ?στί, ?κεν ε?ς ?γαλματοποιο? ?αυτ?ν ε?κάσας ?νθρώπ?.

- ? κακ?ς διανοηθε?ς περ? τ?ν ?δίων ο?δέποτε βουλεύσεται καλ?ς περ? τ?ν ?λλοτρίων.

- Ο? ?θηαν?οι ?λθον πολεμήσοντες Κορινθίοις.

- Ο? ?λληνες θέρους ?πολέμουν.

- Τ? ?ν το?ς ?πλοις πλεονεκτήματα τύχ? κα? καιρ? κρίνεται πολλάκις.

- Ζηλ? σε το? πλούτου.

- ?χω τριήρεις, ?στε ?λε?ν τ? ?κείνων πλο?ον.

- Κ?ρος πολλ?ς προφάσεις η?ρισκεν, ?να ?μ?ς ?παρασκεύους λάβοι.

- Στρατ?ς ?ν πρ? τ?ν πυλ?ν.

-Σπε?δε βραδέως.

- ?θηνα?οι λιμ? ?πέθανον.

 


10. Να χαρακτηρισθούν οι ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί:

 - ?λέξανδρος, ? βασιλε?ς, ?νομάσθη μέγας.

- Μόνοι ο? θεο? ?νευ λύπης διάγουσιν.

- ?λθεν ?λκέτας ? ?ν τ? ?πείρ? ?παρχος.

-Το?το μαρτυρε? ? λόγος τ?ν ποιητ?ν.

- Βασιλεύει ?ν ?δ? ? ?δελφ?ς το? Δι?ς Πλούτων.

- ? τ?ν ?ναρέτων ?μιλία ?σκησις ?ρετ?ς ?στιν.

- Α? πηγα? τ?ν ποταμ?ν ?ν το?ς ?ρεσίν ε?σιν.

- Καταλαμβάνει Θρασύβουλος τ?ν Φυλήν, χωρίον ?σχυρόν.

- Τ?ν Μιλήσιον λ?στ?ν, Θεόπομπον, Λύσανδρος ε?ς Λακεδαίμονα ?πεμψεν.

- ?γε?το το? στρατεύματος Κίμων, ? Μιλτιάδου.

- Δε? βοηθε?ν το?ς παρο?σι συμμάχοις.

- Σ? ?ποίησας ?ξίως τ?ς πατρίδος.

-?μηρος, ? ποιητής, ?λλην ?ν.

- Λύσανδρος παρέπλει ε?ς Λάμψακον ο?σαν σύμμαχον τ?ν ?θηναίων.

- ? νόμος Λυκούργου λιτότητα ?ξίου παρ? πάντων Λακεδαιμονίων.

- Γάιος, ? ?πατος, Πύρρ?, τ? βασιλε?, ε?χεται χαίρειν.

- ? μέλας ζωμ?ς τροφ?ν το?ς Λακεδαιμονίοις παρε?χε.

- ? Λυδ?ν βασιλε?ς, Κρο?σος, ?νομίζετο πλουσιώτατος πάντων.

- ?ππε?ς ?φέλιμοι τ? στρατεύματί ε?σιν.

- ?στυάγης Κ?ρον, τ?ν τ?ς θυγατρ?ς υ??ν, καλ?ν ?μάτιον ?νέδυσεν.

- Περικλ?ς το?των ?γένετο μαθητής, ?ναξαγόρου κα? Δάμωνος.

- Ο? ?κ Σπάρτης ?πλ?ται τ? ?ναρίθμ? στρατ? το? βασιλέως διαμάχεσθαι ?τόλμησαν.

- Το?ς πλείοσι βουλευτα?ς ?δοξε το?ς τ?ν πρέσβεων λόγους μ? δέξασθαι.

- Ο? ?χθρο? κατέκαυσαν τ?ς να?ς ?ρήμους.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (Συντακτικό, ασκήσεις 6-10)

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..