Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 31-40) Εκτύπωση E-mail
  

31. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της Οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

τεθεράπευσαι

 

 

 

 

 

παύονται

 

 

 

 

 

?λύσασθε

 

 

 

 

 

πλέξει

 

 

 

 

 

θάψεσθε

 

 

 

 

 

γράφεται

 

 

 

 

 

συνεπορεύσατο

 

 

 

 

 

?διώξω

 

 

 

 

 

πεπολιτεύμεθα

 

 

 

 

 

?λύου

 

 

 

 

 

τετριμμένοι ε?σί

 

 

 

 

 

?κεκήρυκτο

 

 

 

 

 

?πείσαντο

 

 

 

 

 

μαντεύσεται

 

 

 

 

 

παρακελεύεται

 

 

 

 

 

 

 

32. Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο της έγκλισης που δίνεται στην παρένθεση:

    - Μ? __________ (κρίνω, προστ., ενεστ.) ?να μ? κριθ?τε.

    - Πορεύεται ε?ς το ?ερ?ν, ?να __________ (ε?χομαι, υποτ., αορ.) τ? θε?.

    - ??ν δύο ε?θε?αι __________ (τέμνω, υποτ., ενεστ.) ?λλήλας, τ?ς κατ? κορυφ?ν γωνίας ?σας ποιο?σιν.

    - __________ (ε?μί, γ΄ ενικό, προστ.) δύο ε?θε?αι παράλληλοι.

    - Δερκυλίδας ?γνόει ?τι ________________ (λύομαι, ευκτ. παρκμ.) α? σπονδαί.

    - Ο? στρατι?ται τρόπαιον ?π? το? λόφου __________ (?δρύω, οριστ. υπερσ.).

 


33. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική μέσης φωνής:

    - Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.).

    - ??ν __________ ? πόλις, ο? πολ?ται ε?τυχο?σιν (α?ξομαι, ενεστ.).

    - Παρασκευάζομαι, ?να __________ το?ς φίλους (δέχομαι, αόρ.).

    - ??ν ? ?ρχων τ? λόγ? __________, καλ?ς διοικε? (πείθομαι, ενεστ.).

    - __________ (α΄ πληθ.) το?ς θεο?ς, ?να καλ?ς βαίν? ? ?κστρατεία (θύομαι, αόρ.).

    - __________ (α΄ πληθ.) ?γαθο? πολ?ται ε?ναι, ? συμπολ?ται (βούλομαι, ενεστ.).

    - ? διδάσκαλος ε?τυχ?ς ?στι, ??ν ο? μαθητα? ?ρθ?ς __________ (?ποκρίνομαι, ενεστ.).

    - ? ?κνηρ?ς προφάσεις ε?ρίσκει, ?να __________ τ? δέοντα ποι?σαι (?ναβάλλομαι, ενεστ.).

    - __________ (α΄ πληθ.) το?ς πολεμίους, ? συμπολ?ται (?μύνομαι, ενεστ.).

    - Ο?τοι άκούουσι τ?ν ?σμάτων, ?να __________ τ? μουσικ? (τέρπομαι, ενεστ.).

    - Ο? ?κοντιστα? βάλλουσι το?ς ?κοντίοις, ?να __________ το?ς πολεμίους (τρέπομαι, ενεστ.).

    - Πέρσαι παρασκευάζονται, ?να __________ ?π? το?ς ?λληνας (στρατεύομαι, αόρ.).

 


34. Να γραφούν τα ρήματα στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό:

    ?ρπάζωμαι

    κολάσησθε

    δεδιδαγμένος ?ς

    διαπορευσώμεθα

    ?βρισμένος ?

    δικάζητε

    ψηφίσησθε

    μνημονεύωνται

    καταρρίπτ?

    ταράττωνται

    δανείζητε

    παιδεύσησθε

 


35. Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας:

    - ?π? _________ (τίς, αιτ. εν.) στρατεύετε, ? νέοι;

    - _________ (τί) ζ?α το?ς κόραξιν ?πιβουλεύουσιν;

    - Μ? ?κούετε _________ (τί, αιτ. εν.) λέγει.

    - Σ? μ? θαύμαζε ?φ? _________ (?, δοτ. πληθ.) λέγομεν.

    - _________ (τίς, δοτ. πληθ.) ο? Μακεδόνες ?πολέμησαν;

    - ?ντα?θα ?ν κ?πος πλήρης ?γρίων θηρίων _________ (?, ονομ. πληθ.) ?κε?νος ?θήρευεν ?φ?  ?ππου.

    - _________ (τίς, ονομ. πληθ.) ο?τω μαίνονται ο?τινες (?στις, ονομ. πληθ.) ο? βούλονταί σοι φίλοι ε?ναι;

    - Μέμνησο τ?ς ε?εργεσίας _________ (?, γεν. εν.) σ? ?τυχες.

    - Ο? τιμ?μεν _________ (?στις, αιτ. εν.) ?βρίζει τ?ν πατρίδα.

    - Φοβο? το?ς θεο?ς _________ (?σπερ, ονομ. πληθ.) τιμωρο?σι το?ς ?δίκους.

    - Κύριος ?γαπ? _________ (?ς, αιτ. εν.) παιδεύει.

    - ?λθον ?κ τ?ς πόλεως πρέσβεις _________ (?στις, ονομ. πληθ.) ?λεγον τα?τα.

    - Κλέαρχος ?πραξε κα? ?λλα _________ (τ?, αιτ. πληθ.) ?τοπα.

 


36. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:

    ?τινι - ?τινι                α?στισι ? α?τισι

    τινά ή ?ττα ? τινά ή ?ττα         ο?ς ? ο?ς

    ο?περ ? ο?περ           τινί ή τ? - τίνι ή τ?

    ?σπερ - ?νπερ           ?ντινων - ?ντινων

    τινός ή το? - τίνος ή το?         ?νπερ - ?νπερ

 


37. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:

    - ?στις σοφός ?στι διδασκέτω τ?ν νέον.

    ???????????????????????????.. .


    - Ο?τοι ?πιβουλεύονται ο?στισιν ε?τυχε?ς ε?σιν.

    ???????????????????????????.. .


    - Ο?τινες μέμφονται ?μ?ν, ?δικοί ε?σιν.

    ???????????????????????????.. .


    - ?νθρωπός τις βαδίζων περιέπεσε ληστ?

    ???????????????????????????.. .


    - Λέγε το?το ?τινι τρόπ? βούλει.

    ???????????????????????????.. .

 

 

38. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

    - ? βασιλε?ς ?πεμψε κήρυκας.

    ???????????????????????????.. .


    -Ο? τριάκοντα ?φόνευσαν πολλο?ς πολίτας.

    ???????????????????????????.. .


    - Ο? ?θηνα?οι φιλάξουσι τ?ν λιμένα.

    ???????????????????????????.. .


    - ? δικαστ?ς κολασάτω τ?ν φονέα.

    ???????????????????????????.. .


    - Ο? ?λληνες ?νίκησαν το?ς Πέρσας.

    ???????????????????????????.. .


    - Ο? ?θηνα?οι ?ξέλεξαν τ?ν Περικλέα στρατηγόν.

    ???????????????????????????.. .


    - Μίνως ?παίδευσε τ?ν ?αδάμανθυν.

    ???????????????????????????.. .

 


39. Πρόσθεσε τους τύπους που λείπουν:

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

?γ? ?λύθην

 

 

 

 

 

σ? ?σ?θης

 

 

 

 

 

ο?τος ?χθήσεται

 

 

 

 

 

?με?ς ?πορεύθημεν

 

 

 

 

 

?με?ς ?παιδεύθητε

 

 

 

 

 

ο?τοι ?πράχθησαν

 

 

 

 

 

ο?τοι ταχθήσονται

 

 

 

 

 

?με?ς κολασθήσεσθε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που ζητούνται:

    - ?π? Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.).

    - Τ? ___________ ?π? τούτων ο? δύναμαι ε?πε?ν (πράττομαι, μτχ. αορ.).

    - ?δε  ? τάφρος ?π? στρατιωτ?ν ___________ (?ρύττομαι, οριστ. αορ.).

    - Ε?λοντο στρατηγόν, ?να ? πόλις ___________ (?παλλάττομαι, υποτ. αορ.) το? κινδύνου.

    - Λέγεται δύο λόχους στρατιωτ?ν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) ?π? τ?ν ?χθρ?ν διέρχεσθαι τ?ν ποταμόν.

    - ?βουλεύοντο κατ? γ?ν ? κατ? θάλατταν χρ? ___________ (πορεύομαι, απαρμφ. αορ.).

    - ?ρίων ? κιθαρ?δ?ς ?π? δελφ?νος ___________ (σ?ζομαι οριστ. αορ.).

    - Ο? βόες ?π? τ?ν γεωργ?ν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.).

    - Ε?πεν ?τι το?το ?π? Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.).

    - Ο? προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ?π? τ?ν Βοιωτ?ν.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 31-40)

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..